GIÁ TRỊ CỐT LÕI KINH DOANH

1. Năng lực – Chuyên môn:

Năng lực cao trong quản lý sản xuất và bán hàng, Chuyên môn sâu trong quản lý tư vấn, thi công, bảo hành, bảo trì.

2. Trách nhiệm:

Trách nhiệm với khách hàng, người lao động trong Công ty, với cộng đồng xã hội.

3. Tôn trọng:

Tôn trọng khách hàng, đối tác, nhân viên và bản thân.

4. Chính trực, công bằng:

Trong quan hệ đối xử và cạnh tranh trên thị trường.

5. Tuân thủ:

Tuân thủ pháp luật, các quy định Công ty và văn bản ký kết với đối tác và khách hàng.

6. Đạo đức:

Giữ vững đạo đức kinh doanh và hành động theo các chuẩn mực đạo đức xã hội.


Cam kết của MitaDoor

Cam kết của Mitadoor

Thành viên chuỗi cung ứng

Thành viên chuỗi cung ứng

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Giá trị cốt lõi kinh doanh

Giá trị cốt lõi kinh doanh

Mục tiêu tầm nhìn sứ mệnh

Mục tiêu tầm nhìn sứ mệnh

Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển