CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Nguyên tắc hoạt động

– Công ty TNHH Cửa Minh Tâm hoạt động theo Điều lệ Công ty đã được Hội đồng thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

– Cơ quan quyết định cao nhất là Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bổ nhiệm Ban Giám Đốc để lãnh đạo và điều hành Công ty.

– Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng thành viên về điều hành hoạt động Công ty.

2. Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

3. Cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự
Cơ cấu nhân sự
Cam kết của MitaDoor

Cam kết của Mitadoor

Thành viên chuỗi cung ứng

Thành viên chuỗi cung ứng

Năng lực sản xuất

Năng lực sản xuất

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Giá trị cốt lõi kinh doanh

Giá trị cốt lõi kinh doanh

Mục tiêu tầm nhìn sứ mệnh

Mục tiêu tầm nhìn sứ mệnh

Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển